Bilsatsene: Få oversikt, redusér bilkostnadene med kjørebok

Her er oppdaterte satser for bil og andre kjøretøy. Minner om at bilhold kan være en vesentlig kostnad for en liten bedrift. Oversikt og kunnskap om regelverket kan bidra til at det blir rimeligere.

Kjørebok 2020

Her er et bilde av forsida til Otto Risangers «Kjørebok 2020».

Her kan du bestille Risangers KJØREBOK 2020

  • Trykt hefte i A5-format
  • med skjemaer for hver måned i 2020.
  • Passer perfekt i hanskerommet.

NB! Bruker du bil som eies eller leases av arbeidsgiver, skal fordelen normalt regnes som lønnsinntekt og du skal betale skatt av fordelen.

Bilsatser – her er en oversikt

Firmabil 2020

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes i 2020 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 314.400 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Firmabil 2019

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes i 2019 til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 308 500 og 20 prosent av overskytende listepris.

Grunnlaget ved beregningen er i utgangspunktet 100 prosent av bilens listepris som ny, men for:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 56,25 prosent av bilens listepris som ny.

Elbil 2019 og 2020

For elbil blir det ved utregningen i 2019 tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av bil eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret og elbil, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 45 prosent av bilens listepris som ny.

Ved kombinasjon av elbil og skattyter som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret, blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i 60 prosent av bilens listepris som ny.

Ved firmabilordning i deler av inntektsåret, gjennomføres fordelsbeskatningen forholdsmessig for det antall hele og påbegynte måneder bilen har stått til disposisjon.

Bilgodtgjørelse (skattefri km-godtgjørelse) 2019 – 2020

Arbeidsgiver kan utbetale skattefri kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Disse skattefrie satsene er lavere enn de ordinære satsene for bilgodtgjørelse i statens regulativ.

 2019 og 2020Sats
2019: Skattefri sats per kilometer uansett kjørelengdekr 3,50
2020: Skattefri sats per kilometer uansett kjørelengdekr 3,50

Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø, samt for kjøring i utlandet.

Den bilgodtgjørelse som overstiger disse satsene er skattepliktig inntekt for bileieren.

Det var i statsbudsjettet for 2016 at regjeringspartiene besluttet å skattlegge deler av denne godtgjørelsen. Det medførte ekstra arbeid for arbeidsgiverne å trekke skatt av deler av bilgodtgjørelsen, og arbeidstakernes dekning av egne utgifter ved bruk av egen bil i jobb ble redusert pga beskatningen.

Bilgodtgjørelse – statens regulativ – endringer fra 22. juni 2018

Det vanlige er at arbeidstakere har avtale med arbeidsgiveren om å få godtgjørelse etter statens regulativ når de bruker sin egen bil ved jobbreiser. Fra 1. januar til og med 21. juni 2018 var denne satsen kr 4,10 per km for de første 10.000 km, derfra kr 3,45. For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø var det kr 0,10 per km i tillegg.

Med virkning fra 22. juni 2018 ble statens sats for kjøregodtgjørelse for de første 10.000 km satt ned fra kr 4,10 til kr 3,90 per km.

Siden skattefri km-godtgjørelse ble ytterligere redusert i 2018, betyr dette at skattepliktig del for denne kjørelengden i 2018 var på 40 øre per km.

Bilgodtgjørelse 2019-2020

I 2019 og 2020 er bilgodtgjørelse opptil 3,50 kroner per kilometer skattefri for lønns- eller oppdragstakers yrkeskjøring med egen privatbil. Dette gjelder uansett kjørelengde.

Statens sats for samme periode er på 4,03 kroner per kilometer. Dermed må mottakeren skatte av 53 øre per kilometer hvis statens sats brukes.

Skattefrie satser for passasjer, tilhenger osv

Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen.

Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen

Fordelen blir på forskuddsstadiet fastsatt til kr 56.000 for inntektsåret 2020 (55.000 kr for 2019) dersom firmabilordningen har vart hele året. Dette gjelder både hvor standardfordelen basert på listepris blir for høy eller for lav.

Fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene

Regelverket for fordel ved privat bruk av firmabil som faller utenfor standardreglene gjelder for visse typer kjøretøy, nærmere bestemt:

  • lastebiler med totalvekt på 7.500 kg eller mer og busser med mer enn 15 passasjerplasser.
  • biler som det i lov eller i medhold av lov er fastsatt forbud mot å benytte til annen privatkjøring enn arbeidsreise.
  • biler som er registrert for ni passasjerer eller mer såfremt de brukes i kjøreordning organisert av arbeidsgiver for transport av ansatte på arbeidsreise og ikke brukes privat utover arbeidsreise.

Paal Stavrum tar over oppdatering av kjøreboka fra 2021

Som årvåken leser vil du legge merke til at oppdatering av satsene nå ligger på et annet domene enn tidligere. Dette er fordi Paal Stavrum overtar oppdatering og utvikling av Otto Risangers kjørebok fra 2021.

Paal er mannen bak opplæringsportalen Miniforetak.no og medforfatter av boka «Fra gründeridé til suksess» (Fagbokforlaget, 2018).

Han har samarbeidet med Otto i mange år, og har fra og med 2020 også overtatt ansvaret for oppdatering og utgivelse av DrivBedre-pakken med e-bøker om skatt og økonomi for norske småbedrifter.